Regulamin

POSTANOWIENIE OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez Grzegorza Respondek, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Dobra Dieta Grzegorz Respondek w Warszawie, przy ul. Dzieci Warszawy 25a/39, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej, posługującą się numerem NIP 641 228 99 64, zwanym dalej „Dobra Dieta”.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

DEFINICJE

 1. Usługi – przygotowanie i dostarczanie przez „Dobrą Dietę” zestawów w ramach tzw. cateringu dietetycznego
 2. Zestaw składa się z 5 posiłków (śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja)
 3. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, korzystający z usług „Dobrej Diety”

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia („Zamówienie”) jest Usługa albo Usługi w wybranym przez Klienta, jednym z poniższych wariantów („Zestaw”):
 • Program standardowy (dostępne kaloryczności: 1200, 1500, 1800, 2000, 2500, 3000 kcal)
 • Program wegetariański (dostępne kaloryczności: 1200, 1500, 1800, 2000, 2500, 3000 kcal)
 • Program wegetariański + ryby (dostępne kaloryczności: 1200, 1500, 1800, 2000, 2500, 3000 kcal)
 • Program wegański (dostępne kaloryczności: 1200, 1500, 1800, 2000, 2500, 3000 kcal)
 1. Każdy z 5 posiłków wchodzących w skład zestawu jest umieszczony w oddzielnym, szczelnie zamkniętym pojemniku, opatrzonym samoprzylepną etykietą z informacją o tym, co dany posiłek zawiera i co proponujemy podgrzać. Cały zestaw zapakowany jest w papierową torbę, z danymi Klienta, takimi jak imię, adres, program, kaloryczność i data.
 2. Ceny poszczególnych Zestawów, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia określone są w cenniku „Dobrej Diety”, dostępnym na stronie www.dobradieta.waw.pl/cennik.

ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienie Usług następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez osobę, zamierzającą skorzystać z Usług („Zamawiający”):
 1. Zamówienie uważane jest za złożone z chwilą otrzymania przez Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zawierającego: dane Klienta, datę złożenia Zamówienia, wybrany wariant, adres dostawy, daty dostaw, ewentualne koszty dodatkowe i inne istotne dla danego Zamówienia informacje.
 2. Zamówienia złożone:
 • od poniedziałku do niedzieli do godz. 14.00 będą realizowane od drugiego dnia następującego po dacie złożenia zamówienia.

PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE

 1. Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie najpóźniej dzień przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia, w jeden z następujących sposobów:
 • a) przelewem tradycyjnym bankowym na wskazane konto;
 • b) przelewem online za pośrednictwem platformy TPay;
 • c) gotówką bezpośrednio do rąk dostawcy.
 1. Za dzień płatności uważany jest:
 • w przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. a, powyżej: dzień uznania rachunku bankowego „Dobrej Diety” kwotą należności za dane Zamówienie;
 • w przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. b, powyżej: dzień otrzymania informacji o przetwarzanej płatności przez platformę TPay;
 • w przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. c, powyżej: dzień otrzymania przez dostawcę gotówki do ręki.
 1. „Dobra Dieta” uprawniona jest do wstrzymania się z realizacją Zamówienia do chwili otrzymania należności za dane zamówienie, po przekazaniu Zamawiającemu stosownej informacji drogą telefoniczną lub mailową. W razie skorzystania z tego uprawnienia przez „Dobrą Dietę” rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi dzień po uznaniu rachunku bankowego „Dobrej Diety” kwotą należności za dane Zamówienie.
 2. Brak odnotowanej płatności za potwierdzone przez „Dobrą Dietę” Zamówienie nie jest równoznaczny z wyrażeniem woli rezygnacji z Zamówienia oraz przyjęcia jej przez „Dobrą Dietę”.

DOSTAWA

 1. Obszar bezpłatnej dostawy dostępny jest na stronie internetowej pod adresem https://dobradieta.waw.pl/oferta/
 2. W przypadku adresu wykraczającego poza obszar bezpłatnych dostaw, Klient przed złożeniem Zamówienia zobowiązany jest do kontaktu z Dobrą Dietą w celu ustalenia, czy dostawa będzie możliwa do zrealizowania. Wraz z ewentualnym potwierdzeniem możliwości dostawy poza obszarem bezpłatnej dostawy, ustalona zostanie indywidualna opłata za dostawę.
 3. Dostawa Zamówienia odbywa się codziennie w przedziale czasowym 00:00 – 08:00 pod wskazany przez Klienta adres w dni robocze oraz w soboty.
 4. Dostawa Zamówienia na sobotę i niedzielę realizowana jest w sobotę.
 5. Klient zobowiązany jest do wskazania prawidłowego adresu dostawy. W przypadku niedostarczenia Zamówienia na skutek błędnych informacji podanych przez Klienta, Zamówienie uważa się za dostarczone, a Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu należności.
 6. W przypadku niedostarczenia Zamówienia z winy Dobrej Diety, Klientowi przysługuje rekompensata w postaci:
 • zwrotu należności za niezrealizowaną dostawę Zamówienia;
 • zrealizowanie dostawy Zamówienia w innym, ustalonym indywidualnie z Klientem terminie.

ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

 1. Klient uprawniony jest do zmiany Zamówienia w części dotyczącej: terminów poszczególnych dostaw lub adresu dostawy. Zmianę uważa się za dokonaną z chwilą otrzymania przez Klienta od „Dobrej Diety” wiadomości zawierającej potwierdzenie.
 2. Klient uprawniony jest do anulowania Zamówienia w wybranym przez siebie dniu nie później niż do godz. 14:00 na dwa dni przed planowaną datą anulowania Zamówienia.
 3. O zamiarze zmiany lub anulowania Zamówienia w danym dniu Klient zobowiązany jest poinformować Dobrą Dietę telefonicznie pod nr tel. +48 787 224 334 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: biuro@dobradieta.waw.pl.
 4. Zamówienie ulega wydłużeniu o taką ilość dni, dla których Klient skorzystał z uprawnienia do anulowania Zamówienia.
 5. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania.

REKLAMACJE

 1. W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym Regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji („Reklamacja”).
 2. Reklamacja winna zostać złożona telefonicznie pod nr tel. +48 787 224 334 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: biuro@dobradieta.waw.pl
 3. Reklamację uważa się za złożoną:
 1. w przypadku gdy została złożona droga telefoniczną: z chwilą przekazania jej treści przedstawicielowi „Dobrej Diety”, dostępnemu pod numerem telefonu; wskazanym w ust. 2 powyżej;
 2. w przypadku gdy została złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej: z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji, ale w żadnym razie nie później niż o godz. 8:00 kolejnego dnia roboczego, następującego po dniu złożenia Reklamacji.
 1. W przypadku uznania Reklamacji za zasadną, sposób rekompensaty zostanie ustalony indywidualny między „Dobrą Dietą”, a Klientem.
 2. W razie stwierdzenia przez „Dobrą Dietę”, iż Reklamacja jest bezzasadna w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu Reklamacji z Zamówieniem, „Dobra Dieta” poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia Reklamacji w terminie nie dłuższym niż 1 (jeden) dzień przedstawiając stosowne uzasadnienie.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie później niż do godziny 10:00 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia.
 2. Odstąpienie od umowy może nastąpić:
 • telefonicznie: pod nr tel. +48 22 298 55 75 lub +48 787 224 334;
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@dobradieta.waw.pl
 1. Zwrot należności nastąpi nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania oświadczenia Klienta o chęci odstąpienia od umowy. „Dobra Dieta” dokona zwrotu środków przy użyciu takiej samej metody płatności, jaką wybrał Klient.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Dane te nie będą użyczane ani udostępniane osobom trzecim i będą używane wyłącznie w celach marketingowych. Administratorem danych jest Grzegorz Respondek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą  Dobra Dieta Grzegorz Respondek w Warszawie, przy ul. Dzieci Warszawy 25a/39, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej, posługującą się numerem NIP 641 228 99 64. Zmiany swoich danych osobowych i teleadresowych można dokonać kontaktując się z konsultantem cateringu „Dobra Dieta”. W ten sam sposób można usunąć swoje dane osobowe i teleadresowe.